Huishoudelijk reglement

 

1.       Algemeen


1.1.      Doel en status
Dit huishoudelijk reglement bevat regels en bepalingen die zorgen voor het goed functioneren van de vereniging. Het bestuur en de leden van de vereniging zijn verplicht zich aan deze regels te houden.
1.2.      Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk reglement
Voorstellen tot wijziging kunnen worden ingediend door het bestuur of ten minste vijf stemgerechtigde leden en dienen op de eerstvolgende ledenvergadering behandeld te worden. Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering ter kennisgeving aan de leden worden toegezonden.
1.3.      Geschillen en beroep
Voor alle geschillen die ontstaan door de toepassing van dit reglement of door situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Op alle beslissingen van het bestuur bestaat voor de leden de mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering.

1.4.      Boetes en schorsing

In geval van overtreding van één of meerdere artikelen van het huishoudelijk reglement, kan het bestuur de overtreder een boete opleggen bestaande uit een geldbedrag en/of een schorsing van ten hoogste zes maanden.
De mate van de maatregel is afhankelijk van de ernst van de overtreding en wordt per geval bepaald door het bestuur.
Bij een schorsing zal het lid tevens schriftelijk vernemen van het bestuur op welke termijn deze schorsing van kracht zal gaan.
1.5.      Beschikbaarheid huishoudelijk reglement
Een exemplaar van het huishoudelijk reglement is ter inzage aanwezig op de website.

 

2.       Personen

Er zijn drie soorten personen waaruit de vereniging kan bestaan. De rechten en plichten van deze personen worden hierin beschreven.
2.1.      Leden
            Onder leden worden eveneens de aspirant leden verstaan.

2.2 Lidmaatschap NOGB en KNKF

De vereniging is volgens de statuten van de NOGB verplicht actieve beoefenaren van de gewichthefsport als lid van de NOGB en de KNKF voor te dragen.

2.3.      Ledenpas

De leden moeten in het bezit zijn van een ledenpas van Energym, die bij elke training zal moeten worden vertoond.
2.3.       Lidmaatschap
2.3.1.   Verkrijgen van het lidmaatschap
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2.3.2.      Beëindiging van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.
2.4.      Opzeggingstermijn, gronden der opzegging van het lidmaatschap
De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand.
De opzegging moet schriftelijk gebeuren tegen de eerste van de maand.
Opzegging kan slechts geschieden door invulling en ondertekening van het daartoe bestemde formulier dat kan worden afgegeven aan het personeel van de vereniging of  kan per aangetekende brief worden verstuurd.

3.       Contributiebetaling


3.1.      Het inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden voldaan.
Bij hernieuwde inschrijving na opzegging is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
3.1.2.   Betaling contant of via automatische incasso.
Betaling van de contributie moet bij vooruitbetaling worden gedaan. De eerste keer worden direct twee maandtermijnen geïncasseerd, waarvan één maandtermijn tevens de termijn van opzegging is. Daarna wordt elke volgende maand opnieuw één maandtermijn geïncasseerd.
3.1.3.   Contributie wordt niet doorgeschoven naar een volgende periode.
3.2.      De vereniging behoudt zich het recht voor de contributie éénmaal per jaar aan te passen.
Wijziging van de contributie wordt in de sportschool twee kalendermaanden van te voren bekend gemaakt via het informatiebord.
3.3.      Bij schriftelijke melding van langdurige afwezigheid wegens een blessure, lichamelijk letsel of zwangerschap, wordt de contributie door de vereniging per de 1e van de volgende maand stopgezet. De melding moet altijd vooraf gebeuren. Meldingen achteraf worden niet gehonoreerd.
 

4.       Incasso

 

4.1.      Ingeval van een achterstand in betaling, wordt het verschuldigde bedrag bij elke schriftelijke betalingsherinnering verhoogd met € 7,50 administratie en portokosten.
4.1.2.   Na overschrijding van de in de betalingsherinnering genoemde termijnen, verkeert het lid in verzuim en is de vereniging gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
4.1.3.   Alle met de incasso van verschuldigde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 25,--.

 

5.       Bestuur


Er gelden ook de volgende bepalingen voor het bestuur van de vereniging.
5.1.      Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.
5.2.      Kennisoverdracht
Het bestuur is verplicht te zorgen voor de overdracht van de benodigde kennis aan de nieuwe bestuursleden. Na het in functie treden van de opvolger behoort het ook tot de taak van het aftredende lid om diens opvolger snel in te werken.
5.3.      Verantwoording
Ieder bestuurslid is verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.
5.4.      Commissies
Het bestuur kan commissies instellen. Deze instelling kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. De door het bestuur benoemde leden ontvangen een schriftelijke opdracht. De commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter en een notulist. Het bestuur ontslaat de commissieleden.
5.5.      Rapportage
Commissies krijgen ruimte op de agenda van de algemene ledenvergadering om rapport uit te brengen over hun activiteiten, mits vóór de vergadering hun rapport schriftelijk is ingediend bij de voorzitter.

6.      Vergaderingen

 

Er gelden de volgende bepalingen voor de vergadering van de vereniging.
6.1.      Standaard agendapunten
In het algemeen geldt voor vergaderingen dat minimaal de volgende punten op de agenda moeten staan:
1.         Opening
2.         Vaststellen agenda
3.         Notulen van de vorige leden vergadering
4.         Mededelingen (voorzitter, bestuursleden, commissies, leden)
5.         Andere agendapunten
6.         Rondvraag
7.         Vaststellen volgende vergaderdatum
8.         Sluiting
6.2.      Woordvoering
Geen der aanwezigen mag het woord voeren zonder toestemming van de voorzitter.

7.      Openingstijden van de vereniging

 

7.1.      De vereniging is gesloten op de officiële feestdagen
7.2.      De lessen gaan in de zomermaanden door volgens een zomerrooster en voor deze periode loopt de betalingstermijn gewoon door.

 

8.      Omgaan met verenigingsmateriaal, opruimen

 

8.1.      Ieder lid heeft het recht om tijdens de trainingen gebruik te maken van het verenigingsmateriaal. Het lid dient zorgvuldig en met verantwoordelijkheid om te gaan met het verenigingsmateriaal.
8.2.      Na het gebruik moet het lid de gebruikte materialen direct opruimen.
8.3.      Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 

9.      Verboden, kledingvoorschriften en verplichtingen


            Het is verboden om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 

10.    Rookverbod, verbod gebruik van mobiele telefoon


10.1.   De Asser gewichthefvereniging "Milo"hanteert een algemeen rookverbod.
10.2.    Het is verboden om gebruik te maken van een mobiele telefoon.
 

11.     Kledingvoorschrift, gebruik van handdoek

 

11.1.    Tijdens de training is het verplicht een sportbroek, T-shirt of trainingspak te dragen.
11.1.2. Het is verboden om buitenschoeisel in de zalen te gebruiken.
11.2.    Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens de trainingen. 


12.       Wangedrag

 

12.1.    Aan leden die zich aan wangedrag schuldig maken, kan voorgoed de toegang tot de vereniging worden ontzegd.
12.2.    Het lid zal van deze ontzegging onmiddellijk schriftelijk door het bestuur van de vereniging op de hoogte worden gesteld. Tevens wordt daarin bepaald op welke datum deze ontzegging van kracht wordt.

13       Uitsluiting van aansprakelijkheid, schade


13.1.    Docenten en/of de vereniging zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures en daaruit voortvloeiende gevolgen die leden van de vereniging overkomen.
13.1.2. Evenmin zijn docenten en/of de vereniging aansprakelijk voor zoekgeraakte goederen en schade aan die goederen, die aan het lid van de vereniging toebehoren.
13.2.    Schade toegebracht aan, in of buiten het gebouw en het inventaris van de vereniging wordt volledig verhaald op het lid die deze schade veroorzaakt.

 

 

 

opleiding gewichtheffen

Milo is sponsored by: